m

Smoothie Bar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vulputate tellus justo, at vehicula tortor facilisis sit amet. Aliquam a tortor ac mauris auctor.

m
Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist (hierna: Sasja Suidgeest) en haar opdrachtgever (hierna: cliënt) inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Sasja Suidgeest staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP-nummer: 19103771789).
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sasja Suidgeest, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sasja Suidgeest en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Sasja Suidgeest niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sasja Suidgeest in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

Artikel 2 | Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Sasja Suidgeest zijn vrijblijvend en hebben een onbepaalde geldigheid, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst/product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Sasja Suidgeest kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
In de offerte staan de prijzen inclusief BTW.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Sasja Suidgeest niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomst.

Artikel 3 | Het aanbod

Het aanbod en offertes van Sasja Suidgeest is herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
Sasja Suidgeest werkt met pakketten en losse tarieven. Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW en indirecte tijd voor voorbereiding van de gesprekken, rapportage, uitwerking van de adviezen en administratie.
De cliënt dient volledig en eerlijk te zijn over de informatie, eisen en specificaties waarop Sasja Suidgeest haar aanbod baseert.
De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de prijsopgave en opdracht bevestiging.

Artikel 4 | Verhindering

Bij de eerste keer dat een consult binnen 24 uur voor aanvang van het consult wordt geannuleerd of dat cliënt in zijn geheel niet komt opdagen, worden er geen extra kosten in rekening gebracht.
Sasja Suidgeest werkt met pakketten. Er wordt een vast bedrag in rekening gebracht voor een x aantal consulten. Indien cliënt een tweede keer niet komt opdagen of annuleert binnen 24 uur dan komt het consult te vervallen en worden de kosten van het vervallen consult in rekening gebracht.

Artikel 5 | Vergoedingen

Sasja Suidgeest staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP-nummer: 19103771789).
De dieetkosten bij Sasja Suidgeest worden jaarlijks 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering van cliënt. Het basispakket uit het aanbod van Sasja Suidgeest staat gelijk aan twee uur en het intensieve pakket uit het aanbod van Sasja Suidgeest staat gelijk aan drie uur.
De kosten worden verrekend met het eigen risico van cliënt.
Neem (eventueel) van te voren contact op met de verzekeraar om te controleren in hoeverre de begeleiding vergoed wordt.
Sasja Suidgeest heeft geen contracten met zorgverzekeraars en is hiermee een contractvrijediëtist. De dieetkosten van cliënt kan hierdoor niet direct met de zorgverzekeraar worden afgehandeld. Cliënt zal de begeleiding eerst zelf moeten voorschieten en kan dat achteraf declareren bij de zorgverzekeraar.
Als cliënt de begeleiding vergoed wilt krijgen, dan krijgt cliënt aan het einde van de begeleiding een kosteloze nieuwe factuur met correcte gegevens voor de zorgverzekeraar. Cliënt kan de factuur pas na de begeleiding indienen en zal de begeleiding dus eerst zelf moeten voorschieten.

Artikel 6 | Verwijzingen huisarts

Voor een behandeling bij Sasja Suidgeest heeft de cliënt geen verwijzingsbrief van de huisarts nodig.
Sasja Suidgeest kan de cliënt na beoordeling of behandeling adviseren om langs een huisarts te gaan voor medische redenen.
Sommige verzekeraars willen wel een verwijsbrief zien. In dit geval is het voor cliënt handig om langs de huisarts te gaan. Neem van te voren contact op met de zorgverzekeraar.

Artikel 7 | Beëindiging behandeling

Sasja Suidgeest behoudt zich het recht af te zien van (verdere) behandeling, indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de behandeling onmogelijk is, geen verdere toegevoegde waar heeft of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat dieetbehandeling niet verder kan worden voortgezet.

Artikel 8 | Overmacht

Sasja Suidgeest is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt, indien ze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Sasja Suidgeest geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sasja Suidgeest niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Sasja Suidgeest heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sasja Suidgeest haar verbintenis had moeten nakomen.
Sasja Suidgeest kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover Sasja Suidgeest ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sasja Suidgeest gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 | Betaling

Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Sasja Suidgeest aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Sasja Suidgeest aangegeven. Betaling geschiedt via bankoverschrijving of iDeal.
Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 11% (elf procent) per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Sasja Suidgeest echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

Indien Sasja Suidgeest aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Sasja Suidgeest is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sasja Suidgeest is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Het advies van Sasja Suidgeest is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Sasja Suidgeest sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging door de cliënt van de door Sasja Suidgeest verstrekte adviezen.
De cliënt blijft ten allen tijde zelf aansprakelijkheid dragen voor hetgeen dat verband heeft met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie.
De aansprakelijkheid van Sasja Suidgeest is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Sasja Suidgeest is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sasja Suidgeest aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sasja Suidgeest toegerekend kan worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sasja Suidgeest.

Artikel 11 | Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sasja Suidgeest partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Sasja Suidgeest is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Sasja Suidgeest het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten